Electronic Components Nylon Molded Hexagonal Spacers Type C
Nylon Molded Hexagonal Spacers Type C
Nylon Molded Hexagonal Spacers
Sr. THR Product code List price THR Product code List price THR Product code List price A/F J J2 J3
Female-Female Female-Female Female-Female
1 M4 FCM4HFF-025 28.00 M5 FCM5HFF-025 30.00 M6 FCM6HFF-025 32.00 20 25.0 10.5  
2 M4 FCM4HFF-030 29.00 M5 FCM5HFF-030 32.00 M6 FCM6HFF-030 34.00 20 30.0 10.5  
3 M4 FCM4HFF-035 31.00 M5 FCM5HFF-035 33.00 M6 FCM6HFF-035 36.00 20 35.0 10.5  
4 M4 FCM4HFF-040 33.00 M5 FCM5HFF-040 34.00 M6 FCM6HFF-040 38.00 20 40.0 10.5  
5 M4 FCM4HFF-045 34.00 M5 FCM5HFF-045 36.00 M6 FCM6HFF-045 40.00 20 45.0 10.5  
6 M4 FCM4HFF-050 36.00 M5 FCM5HFF-050 38.00 M6 FCM5HFF-050 41.00 20 50.0 10.5  
Male-Female Male-Female Male-Female
7 M4 FCM4HMF-020 25.00 M5 FCM5HMF-020 27.00 M6 FCM6HMF-020 28.00 20 20.0 10.5 10
8 M4 FCM4HMF-025 26.00 M5 FCM5HMF-025 28.00 M6 FCM6HMF-025 30.00 20 25.0 10.5 10
9 M4 FCM4HMF-030 28.00 M5 FCM5HMF-030 30.00 M6 FCM6HMF-030 31.00 20 30.0 10.5 10
10 M4 FCM4HMF-035 29.00 M5 FCM5HMF-035 32.00 M6 FCM6HMF-035 32.00 20 35.0 10.5 10
11 M4 FCM4HMF-040 30.00 M5 FCM5HMF-040 34.00 M6 FCM6HMF-040 34.00 20 40.0 10.5 10
12 M4 FCM4HMF-045 32.00 M5 FCM5HMF-045 36.00 M6 FCM6HMF-045 36.00 20 45.0 10.5 10
13 M4 FCM4HMF-050 34.00 M5 FCM5HMF-050 40.00 M6 FCM6HMF-050 38.00 20 50.0 10.5 10
14 M4 FCM4HMF-060 38.00 M5 FCM5HMF-060 40.00 M6 FCM6HMF-060 42.00 20 60.0 10.5 10
Male-Male Male-Male Male-Male
15 M4 FCM4HMM-020 25.00 M5 FCM5HMM-020 27.00 M6 FCM6HMM-020 28.00 20 20.0   10
16 M4 FCM4HMM-025 26.00 M5 FCM5HMM-025 28.00 M6 FCM6HMM-025 30.00 20 25.0   10
17 M4 FCM4HMM-030 28.00 M5 FCM5HMM-030 30.00 M6 FCM6HMM-030 31.00 20 30.0   10
18 M4 FCM4HMM-035 29.00 M5 FCM5HMM-035 30.00 M6 FCM6HMM-035 32.00 20 35.0   10
19 M4 FCM4HMM-040 30.00 M5 FCM5HMM-040 32.00 M6 FCM6HMM-040 34.00 20 40.0   10
20 M4 FCM4HMM-045 32.00 M5 FCM5HMM-045 34.00 M6 FCM6HMM-045 36.00 20 45.0   10
21 M4 FCM4HMM-050 34.00 M5 FCM5HMM-050 36.00 M6 FCM6HMM-050 38.00 20 50.0   10
22 M4 FCM4HMM-060 38.00 M5 FCM5HMM-060 40.00 M6 FCM6HMM-060 42.00 20 60.0   10
Sr. THR Product code List price THR Product code List price THR Product code List price A/F J J2 J3
Female-Female Female-Female Female-Female
1 M4 FCM4HFF-025 35.00 M5 FCM5HFF-025 38.00 M6 FCM6HFF-025 40.00 25 25.0 10.5  
2 M4 FCM4HFF-030 37.00 M5 FCM5HFF-030 40.00 M6 FCM6HFF-030 44.00 25 30.0 10.5  
3 M4 FCM4HFF-035 40.00 M5 FCM5HFF-035 43.00 M6 FCM6HFF-035 45.00 25 35.0 10.5  
4 M4 FCM4HFF-040 43.00 M5 FCM5HFF-040 45.00 M6 FCM6HFF-040 48.00 25 40.0 10.5  
5 M4 FCM4HFF-045 44.00 M5 FCM5HFF-045 48.00 M6 FCM6HFF-045 52.00 25 45.0 10.5  
6 M4 FCM4HFF-050 48.00 M5 FCM5HFF-050 52.00 M6 FCM5HFF-050 56.00 25 50.0 10.5  
7 M4 FCM4HFF-055 50.00 M5 FCM5HFF-055 55.00 M6 FCM5HFF-055 60.00 25 55.0 10.5  
Male-Female Male-Female Male-Female
8 M4 FCM4HMF-025 33.00 M5 FCM5HMF-025 35.00 M6 FCM6HMF-025 37.00 25 25.0 10.5 10
9 M4 FCM4HMF-030 35.00 M5 FCM5HMF-030 38.00 M6 FCM6HMF-030 40.00 25 30.0 10.5 10
10 M4 FCM4HMF-035 38.00 M5 FCM5HMF-035 42.00 M6 FCM6HMF-035 43.00 25 35.0 10.5 10
11 M4 FCM4HMF-040 41.00 M5 FCM5HMF-040 44.00 M6 FCM6HMF-040 45.00 25 40.0 10.5 10
12 M4 FCM4HMF-045 44.00 M5 FCM5HMF-045 48.00 M6 FCM6HMF-045 50.00 25 45.0 10.5 10
13 M4 FCM4HMF-050 48.00 M5 FCM5HMF-050 50.00 M6 FCM6HMF-050 54.00 25 50.0 10.5 10
Male-Male Male-Male Male-Male
14 M4 FCM4HMM-025 33.00 M5 FCM5HMM-025 35.00 M6 FCM6HMM-025 37.00 25 25.0   10
15 M4 FCM4HMM-030 35.00 M5 FCM5HMM-030 38.00 M6 FCM6HMM-030 40.00 25 30.0   10
16 M4 FCM4HMM-035 38.00 M5 FCM5HMM-035 42.00 M6 FCM6HMM-035 43.00 25 35.0   10
17 M4 FCM4HMM-040 41.00 M5 FCM5HMM-040 44.00 M6 FCM6HMM-040 45.00 25 40.0   10
18 M4 FCM4HMM-045 44.00 M5 FCM5HMM-045 48.00 M6 FCM6HMM-045 50.00 25 45.0   10
19 M4 FCM4HMM-050 48.00 M5 FCM5HMM-050 50.00 M6 FCM6HMM-050 54.00 25 50.0   10